17 augusti 2019 |  Diabetes

Blogger or corporate event – what really helps and what’s not? #DBW2019

For me it has been both positive and negative. Today, I think blogs and corporate events are positive for me and give me many bright experiences and feelings in my everyday life. Of course, I can only explain from my own experiences. Examples of benefits:

– Recruitment of new members to charities and organizations
– Take part in research
– Share our experiences with diabetes management
– Give companies better information about what it is like to live with diabetes.
– Stimulate donations for research
– We’ll see more
– Peep each other to solve problems
– Patients (We) can become a more involved in health care.

Many events, organizations etc. cause diabetics to meet up around the world where there is the opportunity to discuss all different types of aspects about diabetes. Also share local projects, publications, events, new technology, ideas and questions regarding their own treatment.

The pace of change is accelerating. For example, the development of mobile technology has played an important role in shaping the impact of social media. All over the world, mobile devices dominate in terms of total minutes online. This allows you to connect anywhere, anytime, to any device in everyone’s life.

Studies show that there is a desire for individuals to share valuable and entertaining content for others, to define themselves, to grow, and to like various tools and phenomena they like or dislike. With this I believe that it is incredible value creation for diabetics to be able to share each other’s experiences and knowledge around the world. Even I who live in Sweden are getting to know what it is like to live as a diabetic in example the USA. It gives me valuable knowledge about how differently we are treated around the world.

I am convinced that this has given and gives individuals hope that nothing is impossible and that it is possible to live with diabetes even though it is sometimes really tough.

There are, of course, also negative sides of this.

Something that doesn’t help or that can definitely be something negative / risk is the comparison. What seems to be reality is not always true and I know it was this dark side that got me a few years ago to get confused about what was the ideal life and how I would live my life. Being constantly connected and seeing nice views, dishes, workouts etc. was an important factor which meant that I did not consider myself to be ”perfect”.

Social media is not the solution to everything. But I believe that through social media, events etc. we can increase the knowledge of diabetics and improve the understanding of those people who do not know what it is like to live with diabetes.

By sharing experiences with other people in similar situations, we may feel more comfortable asking healthcare professionals about our doubts and feelings, which will allow us to be more capable of making informed decisions. The patient may become the owner of his diabetes and less passive in his own treatment. In this way, the scientific medical knowledge and life as diabetics together can provide a better quality of life.

SWEDISH:

För mig har det varit både positivt och negativt. Idag anser jag att bloggar och corporate event är för mig positivt och ger mig många ljusa upplevelser och känslor i min vardag. Jag kan förstås enbart förklara utifrån mina egna erfarenheter. Exempel på fördelar:

  • Rekrytering av nya medlemmar till välgörenhetsorganisationer
  • Ta del av forskning
  • Dela med oss erfarenheter av hjälpmedel
  • Ge företag bättre information om hur det är att leva med diabetes. 
  • Stimulera donationer till forskning
  • Vi syns mer
  • Peppa varandra till att lösa problem 
  • Patienter (Vi) kan bli en mera delaktig part inom sjukvården.

Många event, organisationer osv får diabetiker att sammanstråla runt om i världen där möjligheten finns att diskutera alla olika typer av aspekter om diabetes. Även dela med sig av lokala projekt, publikationer, event, ny teknologi, idéer och frågor gällande sin egen behandling. 

Förändringstakten accelererar. Till exempel har utvecklingen av mobilteknologi spelat en viktig roll i att utforma sociala mediers påverkan. Över hela världen dominerar mobila enheter i termer av totalt antal minuter online. Detta gör det möjligt att ansluta var som helst, när som helst på alla enheter i allas liv. 

Studier visar att det finns en önskan hos individer att dela med sig av värdefullt och underhållande innehåll för andra, att definiera sig själva, att växa och att tycka till om varor och företeelser som de gillar eller inte. Med detta anser jag att det är otroligt värdeskapande för diabetiker att världen över kunna ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Även jag som bor i Sverige får veta hur det är att leva som diabetiker i ex USA. Det ger mig värdefull kunskap om hur olikt vi behandlas runt om i världen.

Jag är övertygad om att detta har gett och ger individer hopp om att ingenting är omöjligt och att det går att leva med diabetes trots att det ibland är riktigt tufft. 

Det finns givetvis också negativa sidor av detta. 

Något som inte hjälper eller som definitivt kan vara något negativt/risk är jämförelsen. Det som tycks vara verkligheten stämmer inte alla gånger och jag vet att det var denna mörka sida som fick mig för några år sedan att bli förvirrad om vad som var det ideala livet och hur jag skulle leva mitt liv. Att ständigt vara uppkopplad och se fina vyer, maträtter, träningspass osv var en viktig faktor som innebar att jag inte ansåg mig vara ”perfekt”. 

Social media inte är lösningen på allt. Men jag anser att vi via social media, event osv kan öka kunskapen hos diabetiker och förbättra förståelsen hos de personer som inte vet hur det är att leva med diabetes. 

Genom att dela erfarenheter med andra människor i liknande situationer kanske vi kan känna oss mer bekväma att fråga sjukvårdspersonalen om våra tvivel och känslor, vilket gör att vi kan bli mer kapabla att fatta välgrundade beslut. Patienten kan bli ägare av sin diabetes och mindre passiv i sin egen behandling.  På detta sätt kan den vetenskapliga medicinska kunskapen och livet som diabetiker tillsammans ge en bättre livskvalitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

@saramoback

How about a natural skin this summer! bare Minerals complexion rescue All Luminizer Mineral 💕
Moisturizer, skin tint and spf 20, all in one from @bareminerals ⭐️ we will all be stars with this (and have a healthy-looking glow) 🤍
...

Följ mig på Instagram